ติดตามสถานภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 3 พ.ค. 2567
  • 650

วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 28 สถานี โดยดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) รวมทั้งสิ้น 7 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 31.7-35.5 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31-33 พีพีที  ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.81-8.18 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.50-7.89 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ซึ่งจากการสำรวจไม่พบก้อนน้ำมันดิน แต่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณหาดบางเทา เบื้องต้นพบว่าแพลงก์ตอนที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ได้แก่ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สกุล Trichodesmium erythraeum Ehrenberg ex Gomont และยังสังเกตพบแพลงก์ตอนพืช สกุลดังกล่าว ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในขวดเก็บตัวอย่างบริเวณชายหาดท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และจะทำการเฝ้าระวังการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง