ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 5 พ.ค. 2567
  • 587

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวอาภากร จ.ชลบุรี โดยวิธี Line transect ผลการสำรวจในพื้นที่หญ้าทะเลทั้งหมด 85 ไร่ พบหญ้าทะเล 4 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายทะเล(Halodule uninervis) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ดีมาก (การปกคลุมร้อยละ80 ของพื้นที่) ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนเลนปนเปลือกหอย ความลึกน้ำ 0.1-1.5 เมตร ความเค็ม 31ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรด-ด่าง 8.05 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 31.2 องศาเซลเซียสและได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินเพื่อหาปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในแหล่งหญ้าทะเล โดยตัวอย่างทั้งหมดจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง