สำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งและสัณฐานชายฝั่ง พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 7 พ.ค. 2567
  • 572

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งและสัณฐานชายฝั่ง บริเวณชายหาดบ้านหว้าโทนถึงบริเวณชายหาดอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยทำการสำรวจแนวชายฝั่งระยะทางประมาณ 520 เมตร พบว่าการติดตั้งรั้วดักทรายบริเวณชายหาดบ้านหว้าโทนความยาวประมาณ 150 เมตร รูปแบบขนานกับแนวชายฝั่ง ใช้ไม้ความยาว 3 เมตร ปักลึกลงไปในทราย 2 เมตร เกิดการพังเสียหายของรั้วดักทรายความยาวประมาณ 90 เมตร ความลาดชันชายหาดประมาณ 7-9 องศา ปริมาณตะกอนทรายบริเวณสิ้นสุดโครงสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งมีการสะสมตัวของตะกอนทรายประมาณ 30 เซนติเมตร อีกทั้งยังพบตะกอนทรายบริเวณรั้วดักทรายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (เมื่อเปรียบเทียบจากการสำรวจเมื่อเดือนมกราคม 2567) เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คลื่นลมได้พัดพาตะกอนทรายกลับมาสะสมตัวบริเวณชายฝั่งตลอดทั้งแนวแต่ยังไม่พบการเติบโตของพืชชายหาด เช่น ผักบุ้งทะเล ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะนำข้อมูลจากการสำรวจไปวิเคราะห์และประเมินผลของการติดตั้งรั้วดักทราย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง