สำรวจความสูงพื้นที่ชายฝั่งและสัณฐานชายหาด พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 7 พ.ค. 2567
  • 562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจและเก็บข้อมูลความสูงของพื้นที่ชายฝั่งและสัณฐานชายหาดในพื้นที่ จ.ชลบุรี ประกอบด้วย ระบบหาดบางเสร่ (T2B046) ระบบหาดอ่าวตะวันรอน (T2B047)  ระบบหาดบ้านหินวง  (T2B048) ระบบหาดหาดซอยนาจอมเทียน 38 (T2B049) และระบบหาดหาดบ้านอำเภอ-จอมเทียน  (T2B050)  ครอบคลุมพื้นที่  163,477 ตร.ม. ดำเนินการสำรวจสัณฐานชายหาดเพื่อทำภาพตัดขวางชายหาด ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS อาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยมีเป้าหมายในการสำรวจสัณฐานชายหาดรวมทั้งสิ้น  37  แนว ระยะห่างระหว่างแนวสำรวจ 200 เมตร ปัจจุบันสามารถสำรวจได้ครบถ้วนรวม 37 แนว ตลอดระยะทางความยาวตามแนวชายฝั่ง 6.79 กม. ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า ความลาดชันของพื้นที่ประมาณ 0 - 14  องศา ความกว้างของชายหาดประมาณ 3 - 24  เมตร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำใช้ไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง