สำรวจข้อมูลความลึกท้องน้ำ พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 8 พ.ค. 2567
  • 596

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความลึกท้องน้ำโดยใช้เครื่องมือหยั่งความลึกท้องน้ำ  (Echo Sounder)  ในระบบหาดอ่างศิลา (T3A059) บริเวณด้านหน้าวัดโกมุทรัตนาราม  ต.อ่างศิลา  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  โดยวางแปลงสำรวจ  จำนวน  1 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 83,043 ตร.ม. วางแนวสำรวจรวม 16 แนว ระยะห่างระหว่างแนว 50 ม. ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า บริเวณดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดโคลน มีความลึกประมาณ -0.66 ถึง -2.49  และมีความลาดชันประมาณ 0 ถึง 16 องศา ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง