สำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 10 พ.ค. 2567
  • 562

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการสำรวจ ติดตาม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง บริเวณหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการสำรวจแนวชายฝั่งระยะทางประมาณ 10.00 กิโลเมตร จากการสำรวจพบว่า ด้านทิศเหนือของชายหาด บริเวณเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ และบริเวณกึ่งกลางของชายหาด เมื่อเปรียบเทียบเส้นแนวชายฝั่งกับเดือนสิงหาคม 2566 พบว่า ชายหาดทางด้านทิศเหนือมีการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งเล็กน้อย มีการสะสมตัวของตะกอนทรายเล็กน้อย ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง และบริเวณกึ่งกลางชายหาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง เนื่องจากเป็นโครงสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งประเภทขั้นบันไดตลอดทั้งแนว และทางด้านทิศใต้ของชายหาดพบการสะสมตัวของตะกอนทรายจำนวนมาก สามารถมองเห็นเป็นเนินทรายอย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโรงแรมและร้านอาหาร ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะนำกลับไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง