ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.พังงา
  • 12 พ.ค. 2567
  • 537

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ลงดำน้ำสำรวจและติดตามสถานภาพแนวปะการังและสภาพทั่วไปของพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จ.พังงา เพื่อดูผลกระทบของปะการังกรณีที่เกิดสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจากสำรวจพบว่าปะการังที่ลงเกาะบนวัสดุที่จัดวางซึ่งอยู่ที่ระดับความลึกน้ำ 10-17 เมตร บนปะการังเทียม ประติมากรรม และอื่นๆ อยู่ในสภาพปกติไม่ได้รับผลกระทบหรือมีการฟอกขาว สัตว์น้ำ ปลา และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อยู่ในสภาพปกติ  และพบว่ามีตัวอ่อนของปะการังมีการลงเกาะบนวัสดุมีความหลากหลายของชนิด และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพื้นที่อุทยานใต้ทะเลเขาหลักอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทัพเรือภาคที่ 3 และมูลนิธิรักษ์เขาหลัก เป็นหน่วยสนองพระดำริและร่วมกันดูแลบริหารจัดการพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง