จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 14 พ.ค. 2567
  • 523

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี)ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี กองบังคับการปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โยธาธิการและผังเมือง ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง เทศบาลตำบลบางปู บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางปู และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษาและปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ป่าชายเลนบ้านโต๊ะโสม หมู่ที่ 1 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง