ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.กระบี่
  • 18 พ.ค. 2567
  • 538

วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง สำรวจสถานภาพแนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตบริเวณแนวปะการังในพื้นที่ จ.กระบี่ บริเวณเกาะงั่ง โดยวิธี Line intercept transect และบริเวณเกาะสะยาและเกาะสะยาตาลิง โดยวิธีสุ่มสำรวจ (spot check) ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบริเวณเกาะงั่ง สถานภาพปะการังอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังใบร่องหนาม (Merulina ampiata) และปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) กลุ่มปลาชนิดเด่น ได้แก่ ปลาสลิดหินเล็กท้ายเหลือง (Neopomacentrus cyanomos) ปลาสลิดหินเล็กเกล็ดวาว (Neopomacentrus anabatoides) และปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดเด่น ได้แก่ เม่นดำหนามยาวและเม่นดำหนามสั้น สำหรับแนวปะการังบริเวณเกาะสะยา สถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี เกาะสะยาตาลิง สถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง ซึ่งทั้งสองเกาะมีปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.) นอกจากนี้ ทั้งสามเกาะพบปะการังมีสีซีดจาง และพบปะการังฟอกขาวอยู่ในช่วง 40-80% ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าในทุกพื้นที่อุณหภูมิน้ำอยู่ในช่วง 32-33 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31-32 พีพีที พีเอช 7.5 DO 6

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง