ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.พังงา
  • 26 พ.ค. 2567
  • 524

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานภาพชายฝั่งและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระบบหาด ท้องที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ประกอบด้วย 1. ระบบหาดบ้านท่านุ่น(T8B247) ลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย ตะกอนทรายละเอียด-หยาบ ความลาดชันประมาณ 8 องศา พื้นที่เหนือชายหาดปกคลุมด้วยผักบุ้งทะเล สนทะเล จิกทะเล มีการกัดเซาะเล็กน้อยระหว่างพื้นที่ชายหาดกับพื้นที่เหนือชายหาด  พบขยะทะเลตกค้างเล็กน้อย การใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และประมงชายฝั่ง บริเวณโครงสร้าง Sand fence พบมีตะกอนทรายทับถมตลอดแนว   ไม่พบการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม
2. ระบบหาดหาดบ้านท่านุ่น(T7E202) ลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย ตะกอนทรายละเอียด-หยาบ ความลาดชันประมาณ 9 องศา พื้นที่เหนือชายหาดปกคลุมด้วยผักบุ้งทะเล สนทะเล จิกทะเล  ไม่พบการกัดเซาะบริเวณชายหาด พบขยะทะเลตกค้างปานกลาง การใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และประมงชายฝั่ง   ไม่มีการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แต่อย่างใด ทั้งนี้ สอช. จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานสถาณภาพชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง