ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สมุทรปราการ
  • 29 พ.ค. 2567
  • 506

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่ง บริเวณสถานตากอากาศบางปู  ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งบันทึกภาพ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)  จากการลงพื้นที่ บริเวณนี้อยู่ใน ระบบหาดเจ้าพระยา-ท่าจีน (T3A062) มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบของการปักไม้ไผ่ จากการลงพื้นที่พบว่าไม้ไผ่ชำรุดแล้วหลังแนวไม้ไผ่มีการปลูกพืชพันธุ์ของป่าชายเลน และด้านหน้าแนวไม้ไผ่ มีการติดตั้งโกงกางเทียม(ซีออส) ซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้นวัตกรรมโกงกางเทียม จำนวน 28,990 ชุด ปัจจุบันได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ทั้งนี้จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567  ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง