ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สมุทรปราการ
  • 30 พ.ค. 2567
  • 501

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่ง บริเวณวัดขุนสมุทรจีน  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งบันทึกภาพ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)  จากการลงพื้นที่ บริเวณนี้อยู่ใน ระบบหาดเจ้าพระยา-ท่าจีน (T3A062) มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบของเสาคอนกรีต เขื่อนกันคลื่นริมชายฝั่ง เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย และการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นระยะทางประมาณ 6,000 เมตร ดำเนินการโดยกรมทรัยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการลงพื้นที่พบว่าไม้ไผ่ชำรุดแล้ว ลักษะการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือมีโครงการทำถนนเข้าวัดขุนสมุทรจีน เริ่มก่อสร้างวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันสามารถนำรถเข้าไปจอดหน้าวัดได้เลย จากเดิมต้องเดินทางแบบเรือ และเดินเท้าเท่านั้นถึงจะสามารถไปยังตัววัดขุนสมุทรจีนได้ ทั้งนี้จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง