ศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำทะเล พื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
  • 7 มิ.ย. 2567
  • 724

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานศึกษาวิจัยชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำทะเล และตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งแหลมสนอ่อน จ.สงขลา ชายฝั่งวาสุกรี จ.ปัตตานี และ ชายฝั่งค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส จากการสำรวจเบื้องต้นพบเศษไมโครพลาสติกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าปนเปื้อนในน้ำทะเลในทุกบริเวณ ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนสีแดง สีขาวขุ่น และสีฟ้าตัวอย่างที่รวบรวมได้นำกลับมาวิเคราะห์ชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการขยะพลาสติก รวมถึงการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะประเภทไมโครพลาสติก และแนวโน้มของขยะพลาสติกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง