ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 16 มิ.ย. 2567
  • 126

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล บริเวณหาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงฤดูตะวันตกเฉียงใต้ดำเนินการสำรวจแนวชายฝั่งทะเล  ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS อาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS Network) โดยสำรวจแนวชายฝั่งระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น  พบว่า ชายหาดมีความลาดชันประมาณ 10-16  องศา ตะกอนทรายมีขนาดปานกลาง  –  หยาบ พบร่องรอยการกัดเซาะ และร่องรอยคลื่นซัดฝั่งหลายแห่งจนทำให้ต้นสน และพันธุ์ไม้ริมชายหาดหลายต้นล้มตามไปด้วย นอกจากนั้นยังพบว่า บริเวณด้านทิศเหนือของหาดทรายแก้ว คลื่นพัดพานำตะกอนทรายมาสะสมตัวที่บริเวณแนวชายฝั่งมากขึ้น  ส่งผลให้ความกว้างของชายหาดลดลง และความลาดชันของชายหาดลดลงด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง