สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 1 ก.ค. 2567
  • 65

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจและเก็บข้อมูลความสูงของพื้นที่ชายฝั่งและสัณฐานชายหาดในพื้นที่หาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยหาดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ระบบหาดบางพระ-บางแสน (T2C058) ดำเนินการสำรวจสัณฐานชายหาดเพื่อทำภาพตัดขวางชายหาดด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ  GNSS  อาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยมีเป้าหมายในการสำรวจสัณฐานชายหาดรวมทั้งสิ้น  20  แนว ระยะห่างระหว่างแนวสำรวจ  200  ครอบคลุมระยะทางความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 4.07 กม. ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า ความลาดชันของพื้นที่ประมาณ 0-8  องศาความกว้างของชายหาดประมาณ 0-60 เมตร โดยที่บริเวณด้านทิศใต้ของหาดบางแสนจะมีความกว้าง และความลาดชันของชายหาดน้อยกว่าหาดด้านทิศเหนือ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำใช้ไปเป็นฐานข้อมูล สำหรับการศึกษาประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง