สำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 5 ก.ค. 2567
  • 44

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง พื้นที่ศึกษาผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง บริเวณหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดเจ้าหลาว (T1H022) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียม RTK GNSS Network โดยการสำรวจในครั้งนี้มีระยะทางตามแนวชายฝั่ง 6 กิโลเมตร ได้ทำการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง (Beach Profile & Coastline) จากการสำรวจพบว่า มีการกระโจนของคลื่นข้ามกำแพงช่วงน้ำขึ้น ทำให้ทางเดินด้านหลังได้รับความเสียหาย 1 จุด ส่วนชายหาดบริเวณโครงสร้างกำแพงป้องกันคลื่น มีความกว้างชายหาดประมาณ 15 เมตร ชายหาดมีลักษณะเป็นหาดลาดชัน ถัดจากโครงสร้างชายหาดมีความกว้างชายหาดประมาณ 50 เมตร ชายหาดมีลักษณะเป็นหาดราบเรียบ และพบการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งบางส่วน ซึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทั้งนี้ กอช. จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง