สำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล ระบบหาดคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง
  • 25 พ.ย. 2564
  • 19

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล ระบบหาดคุ้งกระเบน (T1H023) จ.จันทบุรี ระยะทางประมาณ 9.86 กม. ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง 2 ตำบล คือ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ และ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ผลการสำรวจพบว่า ชายฝั่งมีลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นหาดโคลน พื้นที่ชายฝั่งเป็นพื้นที่สมดุล (ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง) มีแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ได้แก่ ท่าเรือ ที่อยู่อาศัย การทำประมงชายฝั่ง และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งพบพรรณไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสม ลำพู เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าคุ้งกระเบน และพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. ด้วย

เหตุการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ชายหาดมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืนมา บริเวณหาดสะปอม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจสถานภาพชายฝั่งในช่วงฤดูมรสุมวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2564) บริเวณหาดสะปอม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในระบบหาดเขาตันหยง-ตากใบ ผลการสำรวจพบว่า ชายหาดมีการกลับคืนมาสะสมของตะกอนทรายชายหาด ทำให้ลักษณะของหน้าผาทรายมีการปรับคืนสู่สภาพจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังช่วงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นทรายที่ได้จากการพัดพาของคลื่นที่พัดเข้าหาชายหาด เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับสมดุลโดยธรรมชาติ และพบว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณนี้ ได้นำถุงจัมโบ้ (big bag) มาวางเพื่อป้องกันคลื่นที่กระทบเข้าหาชายฝั่ง บริเวณชายหาด ซึ่งเป็นการป้องกันคลื่นที่กระทบเข้าหาชายฝั่งแบบชั่วคราว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างบนชายฝั่งได้เช่นกัน
5 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ตะกอนทรายสะสมเพิ่มขึ้น บริเวณชายฝั่งทะเลโคกเคียน จ.นราธิวาส
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจสถานภาพชายฝั่งจากจุดสิ้นสุดของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านโคกพยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ที่ก่อให้เกิดคลื่นลมค่อนข้างแรง โดยมีความสูงคลื่น 1-2 เมตร พัดเข้าหาชายฝั่ง ผลการสำรวจพบว่าชายหาดมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืนมาเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังในปี 2564 ช่วงวันที่ 5 เมษายน, 27 พฤษภาคม และ 15 กรกฎาคม ซึ่งเป็นทรายที่ได้จากการพัดพาของคลื่นที่พัดเข้าหาชายหาด เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับสมดุลโดยธรรมชาติทำให้ชายหาดกว้างขึ้น ความชันชายหาดลดลง และยังพบว่าบริเวณที่เป็นโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รูปแบบของเขื่อนหินเรียงนั้นเมื่อคลื่นเข้ากระทบทำให้เกิดการยกตัวของคลื่นสูงขึ้นและทำให้น้ำทะเลซัดขึ้นบนฝั่ง ส่งผลให้เกิดการพัดพาตะกอนทรายบริเวณโครงสร้างเขื่อนฯ ไหลลงสู่ทะเล
4 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
เร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดตะโละกาโปร์ จ.ปัตตานี
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยจตุรนต์ เอี่ยมโสภา สมาชิก อบจ.ปัตตานี และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก อบจ. ปัตตานี ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี และ อบต.ตะโละกาโปร์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่​หาดตะโละกาโปร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง จากคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ทำให้เกิดคลื่นลมค่อนข้างแรง โดยมีความสูงคลื่น 1-2 เมตร พัดเข้าหาชายฝั่ง ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ผลการลงตรวจสอบพื้นที่ได้มีข้อสรุปให้เร่งของบประมาณจาก กรมปภ.จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
2 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา และตรวจสภาพพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฏร โดยมีนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประธานกรรมาธิการ นายสายัณห์ ยุติธรรม รองประธานฯ คนที่หนึ่ง นายปิ่นสักก์สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ผศ.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ที่ปรึกษากรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรมาธิการรวม 23 คน ตรวจสภาพพื้นที่ ศึกษาดูงานบริเวณชายหาดบ้านหน้าสตน อ.หัวไทร ชายหาดบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร และชายหาดแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วยสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมาราช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแต่ละหน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาและรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
30 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
พื้นที่ชายฝั่ง ต.แหลมกลัด ต.ชำราก ต.ตะกาง ต.ท่าพริก ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด มีสภาพสมดุล
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลตราด ระบบหาดอ่าวตราด (T1D007) ระยะทางชายฝั่งประมาณ 20.58 กม. ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง 6 ตำบล คือ ต.แหลมกลัด ต.ชำราก ต.ตะกาง ต.ท่าพริก ต.เนินทราย และ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด ผลการสำรวจพบว่า ชายฝั่งมีลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นหาดโคลน พื้นที่ชายฝั่งเป็นพื้นที่สมดุล (ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง) มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ได้แก่ ท่าเรือ ที่อยู่อาศัย การทำประมงชายฝั่ง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ ซึ่งจากการสำรวจพบพรรณไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสม ลำพู ลำแพน ฝาด ตะบูน เสม็ด เป็นต้น ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท้องอ่าว และพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. ด้วย
26 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ชายฝั่งพื้นที่ หาดโล๊ะปาเหรด ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ไม่พบการกัดเซาะ มีความลาดชันต่ำ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสัณฐานชายหาดและโครงสร้างป้องกันริมชายฝั่ง พื้นที่หาดโล๊ะปาเหรด ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อสำรวจ ศึกษาการและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษา : ระบบหาดอ่าวพังงา เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ โดยสำรวจสัณฐานชายหาด เพื่อนำมาทำภาพตัดขวางชายหาด (Beach profile) อาศัยเทคนิคการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) 12 แนว โดยเดินสำรวจสัณฐานชายหาดรูปแบบแนว N เพื่อให้ได้ข้อมูลสัณฐานชายหาดที่มีความต่อเนื่อง ครบถ้วน คลาดเคลื่อนต่ำ และสามารถนำมาจัดทำแผนที่แสดงเส้นระดับความสูงของหาดได้ ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า หาดโล๊ะปาเหรด มีความลาดชันต่ำประมาณ (ความลาดชันประมาณ 3-6 องศา) ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง และในพื้นที่ดังกล่าวพบโครงสร้างป้องกันริมชายฝั่งประเภท กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง ระยะทางประมาณ 300 เมตร
26 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบหาด จ.พังงา ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ตรวจติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบหาดในเขต จ.พังงา 2 ระบบหาด โดยระบบหาดบ้านปากวีป (T7D193) ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นหาดทราย เม็ดทรายละเอียดสีน้ำตาล พบขยะชายหาดน้อย การใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรม ร้านอาหาร ไม่พบนักท่องเที่ยว และไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งและการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และระบบหาดคึกคัก (T7D195) ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นหาดทราย เม็ดทรายละเอียดสีน้ำตาล พบซากปะการังบนหาด และพบขยะน้อย การใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ไม่พบนักท่องเที่ยว และไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งและการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มในพื้นที่
18 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแนวจุดพิกัดเริ่มต้น-สิ้นสุด สำหรับออกแบบ/รูปแบบการวางแนวการดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งโดยการทำรั้วดักทรายในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา และ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปใช้ประกอบการนำเสนอในการจัดประชุมรับฟังความคิดชาวบ้าน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตนเอง
17 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่ชายฝั่งระบบหาดอ่าวคลองบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ชายฝั่งระบบหาดหาดอ่าวคลองบางจาก (T5F104) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อรวบรวมข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และประกอบการจัดทำกฎกระทรวงตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ผลการสำรวจพบว่า ระบบหาดอ่าวคลองบางจากมีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 1.43 กม. ลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย และหาดหิน ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีความลาดชันชายหาดประมาณ 3 องศา นอกจากนี้ยังพบพืชพรรณป่าชายหาด เช่น ผักบุ้งทะเล รักษ์ทะเล และสน เป็นต้น
16 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
พบการชำรุดเล็กน้อยของเขื่อนหินทิ้ง บริเวณหาดรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจสถานภาพชายฝั่ง ในระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่หาดรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี อยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ ผลการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดโคลน พื้นที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรูปแบบเขื่อนหินทิ้ง โดยพบการชำรุดเล็กน้อยของโครงสร้างดังกล่าว และด้านหลังแนวโครงสร้างเป็นลานอเนกประสงค์สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่
11 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
สำรวจสถานภาพชายฝั่ง บริเวณ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) สำรวจและติดตามสถานภาพแนวชายฝั่ง 3 ระบบหาด ประกอบด้วย ระบบหาดอ่าวเตล็ดใหญ่ (T5l138) ระบบหาดอ่าวท้องเนียน (T5l140) และระบบหาดอ่าวท้องโหนด (T5l141) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ผลการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นหาดทรายสถานภาพสมดุล และมีตะกอนทรายสะสมมาก ทำให้ชายหาดมีความสวยงาม พื้นที่บางจุดมีลักษณะเป็นหาดหิน/หัวหาด ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งพื้นที่ชายฝั่งดังกล่าวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ ต.ท้องเนียน
5 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
สำรวจข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณหาดบ้านทอน อ.เมือง จ.นราธิวาส ไม่พบการชำรุดของโครงสร้างหลังแนวชายฝั่ง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจและรวบรวมข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง ในระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในแอปพลิเคชั่น (Application) DMCR TCS MOBILE พื้นที่หาดบ้านทอน ต.โคกเคียน อ เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางนรา มีลักษณะเป็นหาดทรายสมดุล และพบโครงสร้างหลังแนวชายฝั่ง มีลักษณะเป็นลานอเนกประสงค์ โดยใช้ท่อคอนกรีตสร้างเป็นกำแพง มีความยาวประมาณ 120 เมตร ไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว และด้านหลังแนวโครงสร้างลานอเนกประสงค์หาดบ้านทอน เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่
5 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม