รังวัดตามสิทธิที่ดิน ในเขตป่าชายเลนบางปะกง
  • 2 ธ.ค. 2564
  • 84

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ปฏิบัติงาน ระวังชี้แนวเขตป่าชายเลน ในการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของราษฎร ท้องที่ ม.4 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รวม 2 แปลง/1 ราย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง