สำรวจการกักเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเลอ่าวตังเข็น
  • 2 ธ.ค. 2564
  • 47

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ปฏิบัติงานภาคสนาม เก็บตัวอย่างดินตะกอนและหญ้าทะเล บริเวณอ่าวตั้งเข็ม จ.ภูเก็ต เพื่อศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล ทั้งนี้ ตัวอย่างที่เก็บได้จะนำไปวิเคราะห์ปริมาณมวลชีวภาพรวม และสัดส่วนคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอน และหญ้าทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง