เก็บข้อมูลขยะไมโครพลาสติก ทะเลอันดามันตอนบน
  • 2 ธ.ค. 2564
  • 63

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล หาดนาใต้ จ.พังงา และหาดประพาส จ.ระนอง ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก ผลเบื้องต้นพบเศษโฟมที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าจำนวนเล็กน้อย ทั้งนี้ตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไป และผลการศึกษาวิจัยจะถูกใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการขยะทะเลในอนาคตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง