หลังแนวไม้ไผ่บ้านแหลม ได้ตะกอนและผืนป่าชายเลนเพิ่ม
  • 8 ธ.ค. 2564
  • 65

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระยะแนวไม้ไผ่ 700 เมตร ที่ดำเนินการปักไว้เมื่อปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงตะกอนหลังแนวปักไม้ไผ่ โดยใช้เครื่องหยั่งความลึกท้องน้ำ (Echo Sounder) และนำผลที่ได้นำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตะกอนเลนหลังแนวไม้ไผ่ ผลการสำรวจพบพรรณไม้หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เช่น ต้นแสมทะเล และต้นโกงกางใบใหญ่ เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง