ประสิทธิภาพยังดี แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นชายฝั่งบางปะกง
  • 11 ธ.ค. 2564
  • 44

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดโคลน จ.ฉะเชิงเทรา ที่ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเมื่อปี 2562 บริเวณชายฝั่ง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทางไม้ไผ่ประมาณ 4 กม. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแนวไม้ไผ่ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) รวม 22 ตำแหน่ง ผลการสำรวจพบแนวไม้ไผ่คงเหลือประมาณร้อยละ 70 ประสิทธิภาพของไม้ไผ่ยังคงแข็งแรงดี มีการหักพังเสียหายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากคลื่นลม และพายุ อีกทั้งยังพบพรรณไม้หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เช่น ต้นแสมทะเล และต้นโกงกาง เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง