ผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
  • 16 ธ.ค. 2564
  • 32

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แพลงก์ตอนพืช และปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนฯ พื้นที่แนวชายฝั่งสงขลาถึงนราธิวาส และอ่าวปัตตานี ผลการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ไม่พบวัตถุที่ลอยน้ำ ไม่พบน้ำมันและไขมันลอยบริเวณผิวน้ำที่เก็บตัวอย่าง ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น โดยในพื้นที่อ่าวปัตตานี ที่ระดับความลึก 0.8-2.4 ม. ค่าอุณหภูมิ 27.4-29.4 °C ค่าความเค็ม 8.2-24.3 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.0-8.1 ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 4.31-6.96 mg/l ส่วนในพื้นที่ชายฝั่งสงขลาถึงนราธิวาส ที่ระดับความลึก 4.5-13.0 ม. ค่าอุณหภูมิ 26.8-29.3 °C ค่าความเค็ม 18-31 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.9-8.2 ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 5.29-6.86 mg/l

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง