สำรวจแล้วดี คุณภาพน้ำทะเลรอบเกาะภูเก็ต โอเค
  • 17 ธ.ค. 2564
  • 34

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต และเก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดิน (Tar ball) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าอุณหภูมิน้ำ 28.3-32.5 องศาเซลเซียส ค่าความเค็ม 12-32 พีพีที ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.63-8.17 และมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.17-7.24 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศโดยทั่วไป ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีคลื่นลมเล็กน้อย อากาศร้อนอบอ้าว บริเวณชายหาดท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และไม่พบก้อนน้ำมันดินและไม่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีทุกจุดที่สำรวจ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง