น้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดง บริเวณชายฝั่งวัดขุนสมุทราวาส ต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ เกิดจากการสะพรั่งของไดโนแฟลกเจลเลต
  • 19 ธ.ค. 2564
  • 44

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รับแจ้งพบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่ชายฝั่ง บริเวณวัดขุนสมุทราวาส (วัดขุนสมุทรจีน) ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ผลการสำรวจเบื้องต้นพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดง บริเวณชายฝั่งพื้นที่รอบวัดและในป่าชายเลน ผลการจำแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช ทราบว่าเกิดจากการสะพรั่งของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Karenia sp. ความหนาแน่นของเซลล์ 1,342,500-1,638,585 เซลล์ต่อลิตร ค่าคุณภาพน้ำทั่วไป พบความเค็ม 30-33 ppt อุณหภูมิ 27.7-27.9 °C ค่าความเป็นกรดด่าง 8.5 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 3.65-6.98 mg/l สำหรับการเก็บตัวอย่างในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง