สำรวจหาดไม้ขาว พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งตามฤดูกาล
  • 25 ธ.ค. 2564
  • 223

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจ ลักษณะสัณฐานชายฝั่ง และความลาดชันชายหาด บริเวณระบบหาดหาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยสำรวจภาพตัดขวางชายหาดด้วยเทคนิคการรังวัด ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและประเมินความเปราะบางของพื้นที่ต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ผลการสำรวจในเบื้องต้นพบว่า บริเวณระบบหาดหาดไม้ขาว มีความลาดชันชายหาด 7-13 องศา พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งตามฤดูกาลหลายตำแหน่ง ทั้งด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และพบมากบริเวณตอนกลางของพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง