ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี
  • 25 ธ.ค. 2564
  • 30

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ พบว่า โดยรวมปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) โดยมีค่าคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานพบ ค่าอุณหภูมิน้ำ 25.9±0.5 °C ค่าความเค็ม 28.3±0.7 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.23±0.0 และค่าออกซิเจนละลายน้ำ 6.2±0.1 mg/L ทั้งนี้ไม่พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี และการรั่วไหลของน้ำมัน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง