ให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนในผืนป่าอัมพวา
  • 20 ม.ค. 2565
  • 39

วันที่ 19 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมอัมพวา ที่ว่าการอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.กอ.รมน.สมุทรสงคราม เป็นประธาน โดยจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การอนุรักษ์ป่าชายเลน” และเปิดรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 51 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง