กรม ทช. ร่วมกับ ปตท. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
  • 20 ม.ค. 2565
  • 39

วันที่ 19 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี นำคณะผู้บริหารกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และสำนักงานเลขานุการกรม ต้อนรับคุณอังสนา ธนังกูล คุณวราปณัช เกิดฤทธิ์ ผู้จัดการ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยพิจารณารายละเอียด (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี (ร่าง) คำสั่งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการฯ ตลอดจนขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน โดยได้กำหนดวันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การจัดการโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง