ติดตามต่อเนื่อง อุณหภูมิน้ำทะเลเริ่มเพิ่มอันตรายต่อปะการัง
  • 19 มี.ค. 2565
  • 20

วันที่ 18 มีนาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง เก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา เกาะลังกาจิว จ.ชุมพร และเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล โดยมีข้อมูลค่าอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงเดือน 3 เดิอนแรกของปี 2565 รวม 5 พื้นที่ ประกอบด้วย (1) เกาะไข่ 26.39-31.12 °C (2) เกาะง่ามใหญ่ 28.26-31.15 °C (3) เกาะลังกาจิว 26.88-30.36 °C (4) เกาะมาตรา 27.96-31.06 °C และ (5) เกาะพะลวย 27.37-31.57 °C โดยพบว่าค่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่จากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นยังไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมีนาคม-เมษายน ปะการังยังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล อย่างไรก็ตาม NOAA ได้คาดการณ์ว่าอาจเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนพฤษภาคมนี้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง