ทส. จับ กรมชล รุกป่าชายเลนทำแก้มลิง วราวุธ ฮึ่ม จะใช้ป่าอย่าข้ามขั้นตอนกฎหมาย
  • 24 เม.ย. 2565
  • 86

กรณีมีการร้องเรียนโครงการแก้มลิงเกาะพระทอง (โครงการฟื้นฟูหนองน้ำทุ่งอุ่น) พร้อมอาคารประกอบ บริเวณ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ของ อบต.เกาะพระทอง ร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 กรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.เกาะพระทอง บุกรุกป่าชายเลนและป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการเนื้อที่กว่า 428 ไร่ วงเงินงบประมาณกว่า 350 ล้านบาทนั้น

วันที่23 เมษายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้รับรายงานเรื่องนี้จากนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) แล้วรู้สึกเศร้าใจ ตกใจ และเป็นกังวลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลน แม้หน่วยงานที่เข้าดำเนินการจะอ้างว่ามีเอกสารสำคัญเป็นหนังสือสำคัญที่หลวงและคิดว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ในความเป็นจริง ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 921/2558 การดำเนินการในที่ดินที่ทำให้เสื่อมสภาพป่า แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้น ที่ดินดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายป่าไม้ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ฯมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอยกเว้นมติ ครม.ในการใช้พื้นที่แม้ว่าจะเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ตาม

นายวราวุธกล่าวว่า กรณีนี้จึงถือเป็นการบุกรุก แผ้วถาง ทำลายป่าชายเลนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม เข้าใจในความประสงค์ดีของ อบต.เกาะพระทอง และกรมชลประทาน ที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชน ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการเอง หากกระทำผิดก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

รัฐมนตรี ทส.กล่าวว่า เรื่องนี้ ตนได้ย้ำกับอธิบดี ทช. ให้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาตามข้อกฎหมายอย่างเร่งด่วนและเป็นธรรม อีกทั้งยังได้กำชับกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ให้กำกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและให้เร่งปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งตนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และขอให้พื้นที่นี้เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่และโครงการอื่นๆ ของทุกส่วนราชการ ทั่วประเทศ ขอให้ตรวจสอบข้อกฎหมายทุกอย่างให้ชัดเจนก่อนดำเนินการตามแผนงาน

“กระทรวงทรัพย์ตระหนักและเข้าใจในเป้าหมายในการทำงานของทุกหน่วยงานราชการ คือ เพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชน แต่ภายใต้การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีมีความมั่นคงได้นั้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องคงอยู่อย่างสมดุล หากธรรมชาติพัง สังคมก็จะพัง เจริญต่อไปไม่ได้ ไม่มีใครอยู่เหนือธรรมชาติ และไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้เช่นกัน” นายวราวุธกล่าว

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดี ทช. กล่าวเสริมว่า ได้สั่งการให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วพบว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน และเขตป่าไม้ถาวรทั้งแปลง นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่คาบเกี่ยวกับเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่พบต้นไม้ถูกทำลายตลอดทั้งแปลงจึงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคุระบุรีตาม ปจว.ข้อ 5 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

นายโสภณกล่าวว่า เรื่องนี้ยังขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลนทุกกรณี ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใช้ประโยชน์โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีๆ ไป 

 “อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. ให้เร่งรัดทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและกรม ทช.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีกรมชลประทานให้ระงับการดำเนินการโครงการดังกล่าวในทันทีตามอำนาจมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 สำหรับการประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากการบุกรุกทำลายป่าชายเลนมีมูลค่ากว่า 29 ล้านบาท สุดท้ายนี้ ตนขอขอบคุณพลเมืองดีผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดในครั้งนี้ และขอขอบคุณกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตชด.และ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาที่ได้ร่วมกันบูรณาการในภารกิจนี้ จนสำเร็จลุล่วง” นายโสภณกล่าว

Ref. https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3304878

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง