ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล เกาะมันใน
  • 29 เม.ย. 2565
  • 26

วันที่ 28 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน และอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2565 บริเวณสถานีสำรวจสะพานท่าเรือเกาะมันใน อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.85 องศาเซลเซียส และบริเวณอ่าวต้นเลียบ อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.74 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส ทั้งสองสถานี โดย National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ได้คาดการณ์ว่าในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 ปะการังยังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะทำการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง