ระวังชี้แนวเขตที่ดินป่าชายเลน ออกโฉนดเขตพระสมุทรเจดีย์
  • 30 เม.ย. 2565
  • 64

วันที่ 29 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตที่ดินป่าชายเลน กรณีราษฎรได้ยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ในท้องที่ ต.นาเกลือ และ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 11 แปลง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่อยู่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินในการนำชี้แนวเขตโดยรอบพื้นที่เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง