กรม ทช. จับมือกระทรวง มท. หารือการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในเมืองสงขลา
  • 1 พ.ค. 2565
  • 911

วันที่ 30 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ท้องที่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดย กรม ทช. มีอธิบดีโสภณ ทองดี รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ผู้บริหารกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) พร้อมด้วย นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอเมือง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีตำบลพะวง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในท้องที่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เนื้อที่ 4,600 ไร่ ซึ่งแปลงที่ดินอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. 15 ธันวาคม 2530 มติ ครม. 22 สิงหาคม 2543 และมติ ครม. 17 ตุลาคม 2543 ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ ให้คงรักษาพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์เนื้อที่ประมาณ 570 ไร่ต่อไป และพื้นที่ในส่วนที่หน่วยงานราชการต่างๆ ก่อสร้างอาคารสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเนื้อที่ประมาณ 1,659 ไร่ ให้หน่วยงานราชการยื่นขออนุญาตตามมติ ครม. 23 มิถุนายน 2563 และ 11 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้ยื่นเรื่องแล้ว 23 ราย คงเหลือ 4 ราย ให้จังหวัดสงขลาแจ้งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ยื่นรับทราบและดำเนินการให้ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชุมชน ๓ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท่าสะอ้าน(หลังนวมินทร์) ชุมชนโคกไร่ และชุมชน ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เนื้อที่ประมาณ 2,116 ไร่ ให้ดำเนินการตามโครงการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฏร ภายใต้โครงการ คทช. พร้อมมอบหมายให้จังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่และผู้ครอบครองในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว ให้เสร็จภายใน 60 วัน เพื่อเสนอเรื่องให้ กรม ทช. ดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป อีกทั้งให้จังหวัด แจ้งอำเภอเมืองสงขลาและเทศบาลตำบลพะวง จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบแนวทางที่แก้ไขปัญหาในครั้งนี้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง