จัดเก็บขยะ ลดขยะทะเลจากปากคลองปากบารา
  • 1 พ.ค. 2565
  • 881

วันที่ 30 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (B00m) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ได้ขยะ 85.5 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) โฟมก้อน ขวดพลาสติกอื่นๆ ถุงพลาสติกอื่นๆ และขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ลด เลิก การทิ้งขยะ เพื่อลดผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง