สำรวจจุดติดตั้งทุ่นกักขยะ ปากแม่น้ำบางตะบูน
  • 1 พ.ค. 2565
  • 693

วันที่ 30 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.เพชรบุรี ที่อยู่ในพื้นที่ ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และกลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์ป่าชายเลน บางตะบูน ลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) และจัดทำข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ 3 จุด บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ปากแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลลงอ่าวไทยตอนบน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง