รองอธิบดี ทช. นำทีมชี้แจงการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 3 พ.ค. 2565
  • 669

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรม ทช. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีพลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ รองอธิบดี ทช. ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ พร้อมกับตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้ง 4 ด้าน ภายใต้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการป่าชายเลน ด้านบริหารจัดการทางทะเล ด้านบริหารจัดการชายฝั่งทะเล และด้านบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนความคืบหน้าการดำเนินโครงการ/แผนงาน และปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ในอนาคตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง