ทช. ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ฯ เสนอข้อมูลผลกระทบพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
  • 3 พ.ค. 2565
  • 947

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล นำกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทนกรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน กับแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะทำงานร่วมกับ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Land Bridge) ซึ่งโครงการดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระนองและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกชุมพร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ ในการนี้ กรม ทช. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณเกาะพยายาม จ.ระนอง ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานร่วมในที่ประชุมมีความเห็นให้ตั้งคณะทำงานพิจารณาการดำเนินโครงการร่วมกันของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาและประสานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบการดำเนินการภายใต้โครงการตามขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง