กรม ทช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน
  • 4 พ.ค. 2565
  • 906

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล นำกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในที่ประชุมมีเรื่องที่เกี่ยวกับกรม ทช. 1 เรื่อง กรณีปัญหาเร่งด่วนที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เสนอขอให้พิจารณากรณีชุมชนหลังเวทีสะพานหิน และชุมชนสระต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการนี้ รองอธิบดี ทช. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและความคืบหน้าผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ชุมชน ให้ที่ประชุมได้รับทราบและจะได้ประสาน จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง