รองอธิบดี ทช. ตรวจติดตามงานศูนย์ป่าชายเลนระนอง
  • 5 พ.ค. 2565
  • 37

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ตรวจติดตามการดำเนินงาน พื้นที่เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน และพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสู่เป้าหมาย ที่มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด สร้างความมั่นคงทางฐานทรัพยากร สู่ความมั่งคั่งของชุมชนในระดับฐานราก ให้กินดีอยู่ดี มีรายได้มั่นคง มีเศรษฐกิจชุมชนที่ดี และเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน และยังคงมุ่งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งต่อถึงคนในรุ่นอนาคต และเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเพื่อความสุขของคนไทยและการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” จากนั้น ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เป็นที่ระลึก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง