กรม ทช. ร่วมคณะกรรมาธิการฯ ติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หาดคุ้งวิมานและอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
  • 5 พ.ค. 2565
  • 40

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ตรวจสภาพพื้นที่หาดคุ้งวิมาน อ.นายายอาม และอ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อหารือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนติดตามสถานการณ์จากผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปสภาพปัญหา และประเด็นข้อคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อนสรุปผลร่วมกัน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป นอกจากนี้ ทั้งสองพื้นที่ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งบริเวณพื้นที่หาดคุ้งวิมานและอ่าวคุ้งกระเบนอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง