จับมือท่องเที่ยวพังงา และชุมชนชายฝั่งพัฒนาหาดเขาหน้ายักษ์
  • 6 พ.ค. 2565
  • 291

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา และชุมชนชายฝั่งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าดินแดง 60 คน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว จ.พังงา ประจำปี 2565 โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 200 ต้น และเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดแบบมีส่วนร่วม ท้องที่ หาดเขาหน้ายักษ์ ม.4 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จัดเก็บขยะทะเลได้ 1,219 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดพลาสติก รองเท้า อุปกรณ์การทำประมง (เศษโฟม อวน เชือก)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง