ยกระดับ เกาะขี้ปลา เป็นนิวเช็คพร้อยใหม่ของทะเลระยอง
  • 6 พ.ค. 2565
  • 26

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) พร้อมด้วย อบจ.ระยอง เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ประมงจังหวัดระยอง เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง วัฒนธรรมจังหวัดระยอง สมาคมประมงจังหวัดระยอง สมาคมประมงสุนทรภู่ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเกาะขี้ปลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.ระยอง ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะโพเอ็ม โฮเทล ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.ระยอง) ครั้งที่ 2/2565 ที่้มอบให้สำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) หาแนวทางในการพัฒนาเกาะขี้ปลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการพัฒนาเกาะขี้ปลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจใน จ.ระยอง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง