ทช. ร่วมคณะกรรมาธิการฯ ติดตามปัญหากัดเซาะชายหาดเมืองระยอง
  • 6 พ.ค. 2565
  • 43

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ตรวจสภาพพื้นที่หาดดวงตะวัน หาดสวนสน และหาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง โดยได้ติดตามสถานการณ์จากผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปสภาพปัญหา และประเด็นข้อคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อนสรุปผลร่วมกัน และรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง