ทช. ร่วมประชุมกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินเขตเมืองระนอง
  • 6 พ.ค. 2565
  • 55

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นผู้แทนกรม ทช. พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) เข้าประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีวาระที่เกี่ยวข้องกับ กรม ทช. พิจารณาการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จ.ระนอง ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบให้ฝ่ายเลขาฯ เสนอร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสมุย บางส่วน ในท้องที่ ต.เขานิเวศน์ และ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง พ.ศ. … พร้อมข้อเสนอแนะของตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาและตัวแทนกรมธนารักษ์ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ คทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง