ต้อนรับน้องๆ เกษตรศาสตร์หาดใหญ่ ดูงานอนุรักษ์ทะเลสงขลา
  • 6 พ.ค. 2565
  • 809

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง นำน้องๆ นักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 17 คน ในโอกาสรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญในทะเลสาบสงขลา รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในงานสำรวจระบบนิเวศชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) จ.สงขลา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง