ร่วมเพิ่มทักษะ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลจันทบุรี
  • 7 พ.ค. 2565
  • 814

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 30 คน จัดโดย ทัพเรือภาคที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ในงานมีกิจกรรมบรรยายเรื่อง ชีววิทยาปะการัง ความสำคัญของปะการัง และการฟื้นฟูแนวปะการัง เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเล พร้อมสาธิตการปลูกปะการังบนฐานอิฐบล็อกคอนกรีต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง