เรียนรู้เพิ่มทักษะ องค์ความรู้เชิงอนุรักษ์ทะเลอันดามัน
  • 7 พ.ค. 2565
  • 612

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน นำนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 21 คน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งนำชมและบรรยายการทำงานบนเรือของเจ้าหน้าที่ประจำเรือสำรวจ เรือจักรทอง ทองใหญ่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง