เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
  • 7 พ.ค. 2565
  • 834

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหาร คลอโรฟิลล์ เอ แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเล ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล แพลงก์ตอนพืช และสัตว์หน้าดิน ผลการสำรวจไม่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี และก้อนน้ำมันดิน (Tarball) โดยมีค่าปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน อุณหภูมิน้ำ 28.3-31.4 °C ความเค็ม 28.7-31.9 ppt ค่า pH 8.08-8.28 และค่าออกซิเจนละลายน้ำ 4.04-7.24 mg/l โดยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ประเภทที่ 4 เพื่อนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ทั้งนี้ ได้แจกสื่อแผ่นพับการแจ้งเหตุการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการในท้องที่ด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง