จับกลางเมืองสมุทรปราการ บุกรุกป่าชายเลนเกือบร้อยไร่
  • 7 พ.ค. 2565
  • 39

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ กรมธนารักษ์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานีตำรวจภูธรคลองด่าน สนธิกำลังปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ ผลการตรวจสอบพบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนอยู่ในพื้นที่โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ (คลองด่าน) ม.11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เนื้อที่ 85-3-00 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจากการทำลายพื้นที่ป่าชายเลน ประมาณ 10 ล้านบาท จึงได้ร่วมกันลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐาน และร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.คลองด่าน เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ได้บุกรุกที่ดินของรัฐต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง